Actievoorwaarden Handelsoriëntatiereis TradeRouteAsia

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie "Handelsoriëntatiereis TradeRouteAsia” hierna te noemen: "actie", die wordt georganiseerd voor het merk TradeRouteAsia door Veerkracht B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Den Haag, hierna te noemen "Veerkracht".


Algemeen

 1. De actie loopt van 28 oktober 2011 tot 28 maart 2012.
 2. Deelname aan de actie is gratis.
 3. Deelnemers mogen zo vaak meespelen als hij of zij maar wil.
 4. Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden.


Het spel

 1. Wie een kennisquiz op TradeRouteAsia.nl en .com afrond verwerft één credit.
 2. Extra credits kunnen worden verdiend door meerder keren de quiz te spelen.
 3. Alleen geregistreerde deelnemers maken kans op de actieprijs.
 4. Een speler registreert zich door na het spelen van de quiz zijn/haar gegevens in te vullen.
 5. Prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor geld.


Uitkering van de prijzen

 1. De prijs betreft een retour vliegticket voor twee personen naar China, inclusief 5 dagen hotel, en een ontvangstprogramma door Nederlandse ambtenaren op een specifiek tijdstip in 2012.
 2. De prijs wordt uiterlijk binnen twee weken na bekendmaken van de uitslag door Veerkracht B.V. opgestuurd aan de winnaars.
 3. Alle prijzen zijn tijd- en persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of voor prijzen met een gelijke of vergelijkbare waarde. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze aan Veerkracht B.V..
 4. Over de prijs en de uitkering daarvan kan niet worden gecorrespondeerd.
 5. Veerkracht B.V. behoudt het recht om een prijs niet uit te keren.


Rechten Veerkracht B.V.

 1. Veerkracht B.V. behoudt zich het recht voor om iedere deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze actievoorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens Veerkracht B.V. of derden.
 2. Veerkracht B.V. behoudt zich tevens het recht voor om de actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de actievoorwaarden en/of de prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
 3. Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd. Indien er om andere redenen een geschil ontstaat tussen een deelnemer en Veerkracht B.V., is het oordeel van laatstgenoemde bindend.
 4. Veerkracht B.V. behoudt het recht om een prijs niet uit te keren.


Aansprakelijkheid

 1. Veerkracht B.V., de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voorvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de actie.
 2. Meer specifiek zijn Veerkracht B.V., de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden niet aansprakelijk voor:

a. enige aanvullende uitgaven die de winnaars eventueel maken in verband met de deelname aan de actie en/of met de aanvaarding en het gebruik van de prijzen;
b. voor enige schade, direct en/of indirect, veroorzaakt door, of op enige andere wijze verband houdende met, de door haar uitgekeerde prijzen;
c. voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met, storingen in haar netwerk-, computerhardware- of software van welke aard dan ook die het verlies van inzendingen van deelnemers tot gevolg heeft of de vertraging daarvan;
d. voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met, het wijzigen of beëindigen van de actie.


Diversen

 1. Vragen en/of opmerking met betrekking tot deze actie, kunnen per e-mail worden gericht aan tra@veerkracht.nl.
 2. Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal Veerkracht B.V. een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert en die niet nietig of vernietigbaar is.
 3. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele hieruit of uit de actie voortvloeiende geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.


Gebruiksvoorwaarden en Privacyverklaring

Op deze actie zijn onze gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van toepassing.

Veerkracht B.V. is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen.